♦  नाशिक महानगरपालिका

 • मा. अशोक मुर्तडक
  महापौर

 • सौ. कुंवर

  मा.गुरुमितसिंग बग्गा
  उपमहापौर

 • मा. संजय चव्हाण
  सभापती

 • मा. गणेश चव्हाण
  उपसभापती

♦  सन्मानिय सदस्य शिक्षण समिती

अ.नं. सदस्याचे नांव पद मोबाईल नंबर
१. मा. मीनाताई बालाजी माळोदे सदस्य ९८९०२७६८६९
२. मा. डॉ. विशाल पदमाकर घोलप सदस्य ९८९०३८८९०२
३. मा. अर्चनाताई संजय जाधव सदस्य ९४२२२४५८०१
४. मा. रेखाताई छगन बेंडकुळे सदस्य ९९२२६२५५०४
५. मा. हर्षाताई सुधाकर बडगुजर सदस्य ९८८१३०१३१३
६. मा. मंगलाताई प्रकाश आढाव सदस्य ९८५०२८२१११
७. मा. नंदिनी महेंद्र जाधव सदस्य ९४२३२२४३०६
८. मा. वत्सलाताई अर्जुन खैरे सदस्य ९४२२७६२७२३
९. मा. योगिताताई धनराज आहेर सदस्य ९४२२२५५०४४
१०. मा. ज्योतीताई अर्जुन गांगुर्डे सदस्य ९३२५४३८४९१
११. मा. सिंधुताई भिमराव खोडे सदस्य ९४२३१७९१५१
१२. मा. उषाताई विनायक आहिरे सदस्य ९८५०८११०३०
१३. मा. राजेंद्र उत्तमराव महाले सदस्य ९८२३३९२७६६
१४. मा. सुनिताताई अशोकराव निमसे सदस्य ९३७१६६६७१८