♦  योजना
   * सर्व शिक्षा अभियान    * शासन    * महानगरपालिका    * NGO व स्वयंसेवी संस्था
 • सर्व शिक्षा अभियान
  1. 1.मोफ़त पाठ्यपुस्तके
   2.मोफ़त गणवेश
   3.शिक्षक प्रशिक्षण
   4.अपंग सर्वसमावेशीत शिक्षण
   5.मुख्याध्यापक उद्बोधन शिबीर
   6.शिक्षक उद्बोधन शिबीर
 • शासन
  1. 1.सावित्रीबाई फ़ुले शिष्यवृत्ती योजना
   2.अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजना
   3.सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना
   4.NMMS शिष्यवृत्ती योजना
   5.अस्वच्छ कामगार पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना
   6.उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना
   7.माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना
   8.मध्यान्ह भोजन
 • महानगरपालिका, नाशिक
  1. 1.मोफ़त गणवेश
   2.मोफ़त बुट व मोज
   3.खाऊ वाटप
   4.भौतिक सुविधा
 • NGO व स्वयंसेवी संस्था
  1. 1.शालेय साहित्य वाटप
   2.विशेष वर्गांचे आयोजन
   3.खाऊ वाटप
   4.छंद वर्गांचे आयोजन